1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Felhasználó a Keresőbe történő belépést, illetve annak használatát megelőzően köteles a Felhasználási feltételeket elolvasni és áttekinteni. A Honlapra történő belépéssel, illetve annak használatával a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta, értelmezte és elfogadja jelen Felhasználási feltételeket.

A Kereső az Allergan (és annak Leányvállalatai) tulajdonában lévő és általuk üzemeltetett webalapú szolgáltatás, melynek segítségével a Felhasználó megkeresheti a hozzá legközelebb található orvosi esztétikai szolgáltatót és felveheti vele a kapcsolatot (a „Kereső”).

Az Allergan ezt a szolgáltatást kizárólag a megfelelő egészségügyi normák és gyakorlatok megismerésének elősegítése, és ezzel az arckezelési lehetőségeket illető pontos, kiegyensúlyozott és független tájékoztatás céljából nyújtja.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Keresőben olyan egészségügyi szolgáltatók kerülnek felsorolásra, amelyek az Allergan validált ügyfelei, ami azt jelenti, hogy az Allergan ellenőrizte az egyéni orvosok és/vagy egészségügyi szolgáltatók működési engedélyét. A jegyzékben szereplő egészségügyi szolgáltatók nem kötelesek Allergan termékeket vásárolni, és ilyen tevékenységre az Allergan nem is ösztönzi őket. A Keresőben történő megjelenés teljességgel ingyenes és az szükséges hozzá, hogy az adott orvos és/vagy egészségügyi szolgáltató hozzájáruljon adatainak a Keresőben történő feltüntetéséhez.

A Felhasználó a Keresőt ingyenesen használhatja. A Keresőben megjelenő orvosok és/vagy egészségügyi szolgáltatók nem fizetnek díjat az Allergan szolgáltatásáért.

A Keresővel nem jön létre partnerkapcsolat, közös marketing vagy közös promóciós tevékenység az Allergan és az egyéni orvosok és/vagy egészségügyi szolgáltatók között.

A Keresőben megjelenő információ nem minősül az Allergan, az Allergan valamely ügyfele vagy bármely Allergan termékeket használó harmadik fél egészségügyi szolgáltató termékei vagy szolgáltatásai ajánlásának vagy felkínálásának.

2. FELHASZNÁLÁS:

A Kereső csak a vonatkozó törvényeknek, jogszabályoknak, előírásoknak és rendelkezéseknek megfelelően használható. A Felhasználó vállalja, hogy jelen Felhasználási feltételek megszegése esetén megtérít az Allergan részére az Allergannál ezzel kapcsolatban vagy ebből eredően felmerülő minden veszteséget, költséget és kárt – az ésszerű összegű ügyvédi díjakat is beleértve.

3. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA:

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kereső a „megtekintett” és a „rendelkezésre állás szerinti” állapotában használható. Az Allergan a vonatkozó jogszabályok és előírások által maximálisan megengedett mértékig kizár minden szavatosságot a Kereső kielégítő minőségét, adott célra való alkalmasságát, számítógépes vírusoktól való mentességét, illetve harmadik felek jogainak esetleges, a Keresővel összefüggő megsértését illetően.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Allergan egy adott egyéni orvos és/vagy egészségügyi szolgáltató (és azok munkatársai és személyzete) Keresőbe történő felvételével és/vagy a rá vonatkozó információk megjelenítésével nem értékeli, tanúsítja, ajánlja, támogatja vagy javasolja az adott egyéni orvos és/vagy egészségügyi szolgáltató szolgáltatásait, illetve azok Felhasználó által történő felkeresését vagy szolgáltatásaik igénybevételét, továbbá az Allergan nem ismeri el vagy állítja, hogy ezen egyéni orvosok és egészségügyi szolgáltatók rendelkeznek a Felhasználó által elvárt orvosi kezelések vagy eredmények biztosításához szükséges képesítéssel, adottságokkal és képességekkel.

Az Allergan javasolja, hogy a Felhasználó minősített szakemberekkel egyeztessen, ha érdeklődik az orvosi esztétikai célt szolgáló, befecskendezéses arckezelések iránt, és gyűjtsön elegendő és kielégítő információt, mielőtt döntést hozna.

4. KOCKÁZAT:

A Felhasználó vállalja a Kereső használatával összefüggő kockázatokat. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá a Kereső használata során megismert és felhasznált információkkal és/vagy egyéb tartalmakkal kapcsolatos kockázatokat is, valamint teljes felelősséget vállal a Kereső használatából eredően esetlegesen felmerülő költségeket, károkat, veszteségeket és követeléseket illetően.

5. FELELŐSSÉG:

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Allergan a Keresőben megjelenített információk helytállósága tekintetében a harmadik fél egészségügyi szolgáltatók és/vagy egyéni egészségügyi szakemberek nyilatkozataira hagyatkozik. Az Allergan ezért semmilyen felelősséget nem vállal ezen információk pontosságát és megbízhatóságát illetően, így a Keresőben található információk hibáiból vagy hiányosságaiból eredő minden közvetett vagy közvetlen, speciális, járulékos vagy következményes elmaradt haszonért, bevételkiesésért, szerződésvesztésért vagy cégértékvesztésért a Felhasználót terheli a felelősség.

6. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA:

Az Allergan semmilyen felelősséget nem vállal a Honlap elérhetőségéből vagy elérhetőségének akadályoztatásából, illetőleg az esetleges munkabeszüntetésből, számítógépes hibából, számítógépes vírusokból, adatvesztésből vagy egyéb módon a Honlap használatából eredő semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy következményes elmaradt haszonért, bevételkiesésért, szerződésvesztésért vagy cégértékvesztésért. Az Allergan a vonatkozó jogszabályok által maximálisan megengedett mértékig kizár minden felelősséget a Keresőn megjelenített minden információ, anyag és funkció esetleges hibáiért vagy hiányosságaiért, továbbá az esetleges gondatlanságért. A jelen Felhasználási feltételekben foglaltak ugyanakkor nem zárják ki az Allergan felelősségét az Allergan által elkövetett gondatlanságból vagy csalárd megtévesztésből eredően esetlegesen bekövetkező halálesetekkel és személyi sérülésekkel kapcsolatban.

7. A KERESŐBE FELTÖLTÖTT TARTALMAK ELTÁVOLÍTÁSA:

Az Allergan nem vállalja a Keresőbe feltöltött anyagok ellenőrzését vagy szerkesztését, de amennyiben arról értesül, hogy valamely anyag vagy tartalom nem megfelelő, fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megtegye a szükséges lépéseket az adott tartalom módosítása vagy szükség esetén eltávolítása végett.

8. SZERZŐI JOGOK

A Keresőbe feltöltött anyaghoz és/vagy tartalomhoz fűződő szerző jog az Allergan tulajdonát képezi vagy felhasználás céljából az Allergan rendelkezésre lett bocsátva és Magyarország szerzői jogi törvényei, a szerzői jogokkal kapcsolatos nemzetközi egyezmények, valamint a szerzői jogokkal és szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos egyéb vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozik.

9. VÉDJEGYEK:

A Honlapon ® vagy ™ jelöléssel ellátva vagy a szövegkörnyezetből formailag, tipológiai eszközökkel kiemelten megjelenő termékmegnevezések, logók és szolgáltatások az Allergan vagy az Allergan leányvállalatai tulajdonát képező vagy általuk jogszerűen használt védjegyeknek minősülnek, hacsak más vállalat tulajdonaként nem kerülnek feltüntetésre. A Felhasználó nem használhatja ezen védjegyeket, kivéve, ha azt jelen Felhasználási feltételek kifejezetten megengedik, vagy ha arra az Allergan konkrét írásos engedélyt ad, vagy ha az az Allergan termékei vagy szolgáltatási azonosítása céljából történik. A nem az Allergan tulajdonát képező védjegyek szerepeltetése az Allergan oldalán nem jelenti azt, hogy annak felhasználását a védjegy tulajdonosa engedélyezte volna. Az Allergannak nem áll szándékában semmilyen védjegy bitorlása és nem kívánja azt sugallni, hogy a védjegy tulajdonosa az Allergan termékeit vagy szolgáltatásait ajánlaná. Hasonlóképpen, a védjegy Allergan általi feltüntetése nem jelenti azt, hogy az Allergan javasolja vagy jóváhagyja a védjegy tulajdonosát, annak honlapját, illetőleg a termékeit és/vagy a szolgáltatásait.

10. ADATVÉDELEM:

Az Allergan betartja az Általános Adatvédelmi Rendeletet (GDPR) és minden egyéb vonatkozó adatvédelmi jogszabályt, és a Keresőn keresztül önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat mindenkor az Adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint kezeli. A Kereső használatához a Felhasználónak semmilyen személyes adatot nem szükséges az Allergan tudomására hoznia, ugyanakkor az Allergan javasolja, hogy a Felhasználók olvassák el az adatvédelmi nyilatkozatot, amely a Keresőnek is helyet adó Allergan honlapra vonatkozik.

11. FELMONDÁS:

Az Allergan a Felhasználó értesítése mellett bármikor, indoklás nélkül és azonnali hatállyal módosíthatja, korlátozhatja vagy megszüntetheti a Felhasználó jogosultságát a Keresőbe történő belépésre és annak használatára.

12. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG:

Amennyiben jelen Felhasználási feltételek bármely részét bármely illetékes bíróság érvénytelennek nyilvánítaná, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét nem érinti. A fennmaradó rendelkezések továbbra is ugyanúgy hatályban és érvényben maradnak, mintha az érvénytelen rész nem szerepelt volna a Felhasználási feltételekben.

13. MÓDOSÍTÁSOK:

Az Allergan fenntartja a jogot a Kereső és a Kereső használatára irányadó feltételek bármikor, előzetes értesítés nélkül történő módosítására. Ezen módosítások a Keresőbe történő belépéssel és annak használatával automatikusan irányadóvá válnak a Felhasználóra nézve, ezért az Allergan javasolja, hogy a Felhasználó rendszeres időközönként látogasson el erre az oldalra és ellenőrizze az aktuális Felhasználási feltételeket.

14. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG:

A Kereső működésére Magyarország jogszabályai és előírásai tekintendők irányadónak. A Felhasználó az oldal általa történő használatával összefüggő bármely jogvita vagy követelés esetén aláveti magát a magyar bíróságok illetékességének. Ez az oldal a Magyarországon élő Felhasználók számára készült, de ezen országon kívüli felhasználók is hozzáférhetnek.