FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Juvéderm® az AbbVie Kft. („AbbVie ”) weboldala, és kizárólag Magyarország lakosai részére szánták. Az oldalon szereplő információk kizárólag tájékoztatási és ismeretterjesztési célt szolgálnak, és nem szándékuk plasztikai sebész vagy más szakképzett egészségügyi szakember tanácsát helyettesíteni. Kérjük, mielőtt felkeresi, és használja ezt a weboldalt, figyelmesen olvassa el és nézze át a Használati feltételeket. A weboldal felkeresésével és használatával elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Használati feltételeket.

1. HASZNÁLAT

Ezt az oldalt az alkalmazandó törvények, jogszabályok, előírások és rendelkezések bármelyikével, és annak mindegyikével összhangban kell használnia. Ha ezen feltételek bármelyik korlátozását megsérti, akkor Ön vállalja, hogy kártalanítja az AbbViet az ilyen megszegéssel kapcsolatban vagy abból az AbbVie részéről felmerült bármilyen veszteségért, költségért vagy kárért, beleértve a méltányos jogi költségeket.

2. NEM ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

A weboldalon szereplő információ csak általános útmutatásul szolgál. Nem célja, hogy ajánlatot képezzen az AbbVie, vagy az AbbVievel társult, illetve ahhoz kapcsolódó bármely vállalat által szállított, bármely termék vagy szolgáltatás eladására, illetve annak kérésére.

3. GARANCIÁK KIZÁRÁSA

Ön elfogadja, hogy weboldalunk „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon működik. Az AbbVie az alkalmazandó jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben kizár minden garanciát a következőkre vonatkozóan: megfelelő minőség, egy adott célra való alkalmasság, számítógép vírusoktól való mentesség, valamint weboldalának vonatkozásában harmadik fél jogainak meg nem sértése.

4. KOCKÁZAT

Weboldalunk minőségével, teljesítményével és használatával kapcsolatos minden kockázat az Öné. Weboldalunk használatával felmerülő minden kockázatot Ön visel, így bármilyen kommunikáció, üzenet vagy megszerzett valamely információ használása, és Ön teljes felelősséggel tartozik minden veszteségért, amely esetleg az oldal használata miatt következik be. Az AbbVie nem ellenőrzi az általad kiválasztott orvos-esztétikai szakértő önéletrajzát vagy orvosi praxisának részleteit, és nem vállal felelősséget ilyen önéletrajz vagy praxis tartalmáért.

5. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Az AbbVie nem felel a nyereségben, a bevételben, a szerződésekben vagy a jó üzleti hírnévben bekövetkezett semmilyen közvetlen vagy közvetett, speciális, járulékos vagy következményes veszteségéért, melyet weboldalunk elérhetősége vagy zavara okoz, vagy amely a munka leállításából, számítógépes hibából, számítógépes vírusokból, adatvesztésből ered, vagy ezen oldal bármilyen vonatkozásban történő bármilyen használatából. Az AbbVie a törvény által megengedett lehető legnagyobb mértékben kizár minden felelősséget, ideértve a gondatlanságért való felelősséget is, az ezen oldalon található bármilyen információk, anyagok vagy funkciók hibáiért vagy hiányosságaiért. Ezen feltételek egyike sem zárja ki a szándékos, vagy a mi gondatlanságunk miatt bekövetkezett halálért vagy személyi sérülésért, illetve az AbbVie részéről történő csalárd megtévesztéséért való felelősségünket.

6. ORVOSI INFORMÁCIÓK

Az AbbVie ezen a weboldalon nem kínál orvosi vagy hasonló szakmai szolgáltatásokat, illetve nem ad tanácsokat, és a weboldalon elhelyezett információk nem helyettesítik az orvosi konzultációt. Ha Ön ilyen szolgáltatásokat vagy tanácsot szeretne kapni vagy erre van szüksége, illetve bármilyen egészségügyi állapotban bármilyen változás bekövetkezik, akkor haladéktalanul forduljon egészségügyi szakemberhez.

7. A WEBOLDALON POSZTOLT ANYAG LEVÉTELE

Bár az AbbVie nem vállal felelősséget a weboldalunkon posztolt anyagok figyeléséért vagy szerkesztéséért; abban az esetben, ha bármilyen nem megfelelő poszt a tudomására jut, az AbbVie fenntartja a jogot, hogy megtegye a megfelelő lépéseket az ilyen poszt szerkesztésére, vagy - ha szükséges - eltávolítására.

8. ROSSZ HÍRNÉV KELTÉSE/SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSE

Ezen a weboldalon nem lehet posztolni semmilyen rágalmazó, gyalázkodó, profán, fenyegető, támadó vagy illegális tartalmat, illetve - a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül - szerzői jog által védett semmilyen információt vagy egyéb anyagot.

9. AZ ÖN SZERZŐI JOGÁRA VONATKOZÓ GARANCIA ÉS ENGEDÉLY

Bármilyen anyag posztolásával Ön garantálja és állítja, hogy szerzői joggal rendelkezik ezen anyag tekintetében, vagy a szerzői jog tulajdonosától engedélyt kapott, továbbá Ön kizárólagos jogot biztosít az AbbVie és a weboldal társfelhasználói részére az ilyen információ és más anyag bemutatására, másolására, közzétételére, terjesztésére, továbbítására, nyomtatására. Ön bámely anyag posztolásával kifejezetten lemond az Önt esetlegesen megillető felhasználásból eredő díjazásról. A lemondás nem terjed ki azon művekre, illetve felhasználási módokra, amelyek vonatkozásában a lemondást Magyarország jogszabályai kifejezetten kizárják.

10. SZERZŐI JOGOK EZEN AZ OLDALON

A weboldalon lévő anyagok szerzői joga az AbbVie tulajdonában vagy engedélyezésében van, és Magyarország szerzői jogi törvényei, a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, és bármely más alkalmazandó, a szerzői jogra, illetve a szellemi tulajdonra vonatkozó törvény védelme alatt áll. A weboldalon lévő anyag egy példányát jogosult letölteni egy számítógépre az Ön személyes, és nem kereskedelmi célú használatára, de nem távolíthat el semmilyen védjegyet, szerzői jogra vagy egyéb szabadalomra vonatkozó figyelmeztetést. A fentiekben kifejezetten leírtak kivételével az itt lévő semmilyen tartalom nem értelmezhető bármilyen engedély vagy az AbbVie szerzői jogának átruházásaként.

11. VÉDJEGYEK

Az oldalon ® vagy ™ jelöléssel ellátva vagy a szövegkörnyezetből formailag, tipológiai eszközökkel kiemelten megjelenő termékmegnevezések, logók és szolgáltatások az AbbVie vagy az AbbVie leányvállalatai tulajdonát képező vagy általuk jogszerűen használt védjegyeknek minősülnek, hacsak más vállalat tulajdonaként nem kerülnek feltüntetésre. Ön nem használhatja ezen védjegyeket, kivéve, ha azt a jelen felhasználási feltételek kifejezetten megengedik, vagy ha arra az AbbVie konkrét írásos engedélyt ad, vagy ha az az AbbVie termékei vagy szolgáltatási azonosítása céljából történik. A nem az AbbVie tulajdonát képező védjegyek szerepeltetése az AbbVie oldalán nem jelenti azt, hogy annak felhasználását a védjegy tulajdonosa engedélyezte volna. Az AbbVienek nem áll szándékában semmilyen védjegy bitorlása és nem kívánja azt sugallni, hogy a védjegy tulajdonosa az AbbVie termékeit vagy szolgáltatásait ajánlaná. Hasonlóképpen, a védjegy AbbVie általi feltüntetése nem jelenti azt, hogy az AbbVie javasolja vagy jóváhagyja a védjegy tulajdonosát, annak honlapját, illetőleg a termékeit és/vagy a szolgáltatásait.

12. TITOKTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM

Az adatvédelmi politikának megfelelően az Ön személyes adatait nem hozzuk harmadik fél tudomására. Az AbbVie a jelen weboldal használatával kapcsolatban nem gyűjt és nem kezel személyes adatot.

13. HIPERHIVATKOZÁS LINKEK

A hiperhivatkozás linkek segítségével az interneten felkereshet más weboldalakat, melyek nem az AbbVie tulajdonában vannak. Ezen linkek biztosításával az AbbVie semmilyen vonatkozásban nem támogatja az ezen weboldalhoz kapcsolódó bármilyen más weboldal tartalmát, és semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen tartalmakért. Az AbbVie nem felelős a weboldalunkhoz hiperhivatkozással kapcsolódó semmilyen olyan anyagért, mely félrevezető, pontatlan, rágalmazó, fenyegető vagy obszcén lehet, illetve egyéb módon nem felel meg az időről időre érvényben lévő, alkalmazandó rendelkezéseknek.

14. MEGSZÜNTETÉS

Az ehhez a weboldalhoz történő hozzáférést vagy annak használatát, beleértve az oldalhoz való bármilyen jelszavas hozzáférést, az AbbVie azonnali hatályú értesítéssel bármikor, bármilyen okból és ok nélkül megváltoztathatja, korlátozhatja vagy megszüntetheti.

15. ELKÜLÖNÍTÉS

Ha ezen feltételek bármely részét bármilyen okból egy illetékes bíróság érvénytelennek nyilvánítja, akkor ez nem érinti a feltételek többi részének érvényességét. Az ilyen többi rész teljes érvényben és hatályban marad, mintha eltávolították volna a feltételek érvénytelen részét.

16. MÓDOSÍTÁSOK

Az AbbVie fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa ezt a weboldalt és az annak használatát szabályozó feltételeket és kikötéseket. Ezek a változástatások kötelezőek Önre nézve, ezért időnként érdemes felkeresni ezt a weboldalt az aktuális feltételek és kikötések átnézése érdekében.

17. IRÁNYADÓ JOG ÉS ILLETÉKESSÉG

Ez a weboldal Magyarország törvényei és rendelkezései alapján működik. Ön elfogadja, hogy ezen weboldal használatával kapcsolatos bármely vitában vagy követelésben a Magyarország bíróságai rendelkeznek joghatósággal azzal, hogy ezen kikötés nem érinti az Ön, mint fogyasztó azon jogát, hogy a hatályos és alkalmazandó jogszabályok alapján a lakóhelye szerint bírósághoz forduljon. A weboldalt csak a Magyarország lakosai használatára szánták, bár Magyarországon kívül élő felhasználók is elérhetik.